ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบใบประกาศรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

5

6 ที่ ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณหน้าสนามกีฬา เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบใบประกาศรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชม – อุดหนุนสินค้าของเกษตรกร จำนวน 37 ร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ

ตลาดเกษตรกร เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย GAP, เกษตรอินทรีย์ ,PGS , OTOP ,มาตรฐานการปรุงอาหารที่ดี

ปัจจุบันตลาดมีสมาชิกจำนวน 37 ร้านค้า จังหวัดฉะเชิงเทราส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และสร้างอัตลักษณ์ตลาดเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้การพัฒนาสมาชิกตลาดเกษตรกรและสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกร ให้เป็นที่จดจำสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” ให้กับตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการยกระดับพัฒนาให้ตลาดเกษตรกร มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยเปิดให้บริการ ด้วยกันทั้งหมด 3 วันต่อสัปดาห์ คือ วันอังคาร,วันศุกร์ และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.00 น. สินค้าภายในตลาด ได้แก่ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ พันธุ์ไม้ จำหน่ายโดยเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ผลิตและนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงด้วยตนเอง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here