ผู้ว่าชุมพร มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

88

ที่หอประชุมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดร นายก อบจ.ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 16 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย

โดยกิจกรรมในโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการแข่งขันหักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย แบ่งเป็น 3 ระดับ จำนวน 23 ทักษะ คือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีการแข่งขัน 6 ทักษะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีการแข่งขัน 9 พักษะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีการแข่งขัน 8 ทักษะ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพรทุกสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน ครูจากโรงเรียนในจังหวัดชุมพรทุกสังกัด จำนวน225 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 403 คน

ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฏว่า ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดขันเงิน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดสัมแป้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี// 

https://youtu.be/R0Dlv5u-ezI

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here