ผู้ประกันตนเลือกได้ไหม ใครจะรับบำเหน็จหรือบำนาญ

8

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบ

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว)

-จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน

  ได้รับเท่ากับจำนวนเงินสมทบของกรณีชราภาพ  ในส่วนของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียว

-จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป

  ได้รับเท่ากับจำนวนเงินสมทบของกรณีชราภาพ  ในส่วนของผู้ประกันตนรวมกับเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง  และผลประโยชน์ตอบแทน

 เงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต)

-จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

  ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของ*ค่าจ้าง  เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ  ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

-จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

  ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ 1.5  ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

กรณีผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่ทายาทเป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญที่ได้รับเดือนสุดท้ายคูณจำนวนเดือนที่เหลือจากผู้รับบำนาญตายจนครบ 60 เดือน (มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 65)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here