ผู้ประกันตนอย่าลืมขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เมื่อเปลี่ยนงานหรือย้ายมาตรา

5

ตอบ : สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน หากผู้ประกันตนออกจากงาน แล้วเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนกับนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนสถานะผู้ประกันตน เช่น จากผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นมาตรา 39 ต้องแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อรับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อเนื่อง แม้จะเคยยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรอยู่แล้ว โดยใช้เอกสาร ดังนี้
1.หนังสือ ขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน
2.บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ) หนังสือเดินทาง Passport
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน/ลงทะเบียนรับเงินผ่านพร้อมเพย์
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here