ผู้ประกันตนต้องรู้ 3 ขอประกันสังคม กู้ได้ ยืมก่อน รับบำเหน็จ หรือบำนาญกองทุนชราภาพ หลังผ่าน ครม.แล้วจะประกาศใช้ได้เมื่อไร

14

ผู้ประกันตนต้องรู้ 3 ขอประกันสังคม กู้ได้ ยืมก่อน รับบำเหน็จ หรือบำนาญกองทุนชราภาพ หลังผ่าน ครม.แล้วจะประกาศใช้ได้เมื่อไร
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน (ขอเลือก ขอคืน และขอกู้)
    ขอเลือก : กรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ
    ขอคืน : กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
    ขอกู้ : กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here