ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติประสานสอน พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดพังงา

7

นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางอวยพร อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนเรื่องสำคัญ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  โรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ซึ่งพบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ON-LINE) การเรียนการสอนแบบ (ON–DEMAND) ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV การเรียนการสอนแบบ ON-HAND และรูปแบบผสมผสาน สำหรับในส่วนการติดตามเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การดำเนินการช่วยเหลือ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก   ทุกภาคส่วน นอกจากนั้นยังได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here