ผู้ตรวจกรมพัฒนาชุมชนคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น(สุพรรณบุรี)

11

ที่ จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 31 ก.ค.นายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เดินทางไปที่ ศูนย์หัตถกรรมผ้าทออู่ทอง ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประเมินการทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตำบลพลับพลาไชย  เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

โดยมีนางพชรพรรณ  มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลับพลาไชย  นางทองคำ  เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง นายอดิศักดิ์ มาตรศรี กำนันตำบลพลับพลาไชย   พร้อมคณะกรรมการและกลุ่มสตรี ให้การต้อนรับ ตำบลตำบลพลับพลาไชย  มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีคณะทำงานงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จำนวน  9  คน โดยมีนางพชรพรรณ  มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลับพลาไชย จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตามโครงการคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเข้าประกวดผลงานให้คณะกรรมการได้พิจารณาในระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 การประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ระดับเขต มี 3 จังหวัดประกอบด้วย สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี และราชบุรี 

นางพชรพรรณ  มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลับพลาไชย เปิดเผยว่าที่ผ่านมาผลงานของสตรีตำบลพลับพลาไชย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกสตรี และยังมีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสตรีในทุกพื้นที่ของอำเภออู่ทอง มีผลงานที่นำเสนอที่เกี่ยวกับการใช้เงินกองหมุนเวียน การใช้เงินอุดหนุนในส่วนนี้จะแยกออกเป็น 3 กิจกรรมย่อยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาคุณภาพของสตรี ในการสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำ การเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ความรู้เรื่องภาษีอากร ส่วนงบอุดหนุนทำในรูปของอำเภอเนื่องด้วยงบอุดหนุนทั้งอำเภออู่ทอง จะได้ประโยชน์กับทุกตำบล ซึ่งจะมี 6 โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีสามารถนำไปใช้ได้ในการดำรงชีวิตประจำวันทำให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนตำบลอำเภอ จังหวัดและประเทศ เพื่อให้คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำผลงานและรายละเอียดไปประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปทำการคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศ

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าคณะกรรมการที่มาประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เบื้องต้นได้ร่วมกันซักถามถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนและการพัฒนาบทบาทสตรี ของตำบลพลับพลาไชย หลังจากได้รับฟังการตอบข้อซักถามของคณะทำงานและหน่วยงานต่างๆที่ได้ทำงานร่วมกับคณะทำงานพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลับพลาไชยแล้ว ต้องขอชื่นชมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลพลับพลาไชย ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเฉพาะหัวคณะทำงาน เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นผู้นำเพื่อจะได้ขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มสตรีของ อ.อู่ทอง ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสตรีต่อไป  ก่อนการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้มีนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ (บ้านขาม) มาแสดงโชว์ความสามารถการรำเซิ้งกะโป๋ (หรือเซิ้งกะลา) และกลุ่มสตรีตำบลพลับพลาไชย โชว์การแสดงรำชุดอเมซิ่งสุพรรณ ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างสวยงามเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับในงานด้วย

มงคล  สว่างศรี  ภัทรพล  พรมพัก  ธนกฤต  แตงโสภา ไพรัช  ภมรพล  โสภณ  สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร์  นพดล  แก้วเรือง  ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here