ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ลงพื้นที่เมืองในหมอก สวท.เบตงนิเทศงาน พร้อมมอบนโยบาย เน้นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนจากนโยบายของรัฐบาล

8

ที่ห้องประชุมหัวใจเดียวกัน (ซาตูฮาตี ) สวท.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และคณะผู้บริหาร มาตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ สวท.เบตง พร้อมมอบนโยบายสําคัญของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งนิเทศงานและติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสุทธิพงศ์ สาครินทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้การต้อนรับ

ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การทํางานในยุคปัจจุบันต้องเร่งสร้างความเข้าให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้มอบนโยบายการทำงานของสื่อในสังกัด ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อบุคคลเข้าถึงประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกด้าน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่  มาตรการควบคุมโรค COVID-19 ตามแนวชายแดน การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาพร้อมกับผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเบตง สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอำเภอเบตงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้าน จะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here