ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 จัดเต็ม รับมือนโยบายฯ สพฐ.ห่วงใย ใส่ความรู้ นร.ช่วงปิดเทอม #ลูกฉันต้องได้เรียนทุกคน

0

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 2  รับลูก นโยบาย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย,ด้านโครงการพาน้องกลับมาเรียนและ โครงการโรงเรียนคุณภาพติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.อัมพร เน้น การดำเนินการต่อยอด พาน้องกลับมาเรียน  “การศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญสร้างคนในชาติ”รร.คุณภาพ พัฒนา 4 ด้านคุณภาพผู้เรียน, ด้านคุณภาพครู-ผู้บริหาร,ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและด้านโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมให้ความรู้ แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน จัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่เหมาะสมในบริบทพื้นที่ จัดวิชาหลัก ในกลุ่มสาระ มีวิทย์.คณิต .ภาษาอังกฤษ และจุดเน้น สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น ซึ่งปิดเทอมนี้ ทุกโรงเรียนผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายฯเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ   

นายอุทัย ได้ย้ำผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันขับเคลื่อน กลุ่มสาระดังกล่าวว่า ช่วงปิดเทอม และเน้น ด้านความปลอดภัย อาทิความปลอดภัยทางน้ำ (เด็กจมน้ำ) ตรวจสอบอาคารสถานที่สถานศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด อบายมุขอื่นๆ  และโรคอุบัติใหม่ โควิด 19  บูรณาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างมีความสุข ภายใต้ความปลอดภัยช่วงปิดเทอม

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here