ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ ร.ร.บ้านพรานยิ่งใหญ่ หวังเพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ

4

ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4(ผอ.สพป.ศก.4) และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเปิดแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ (นวัตกรรมเชิงพื้นที่) ซึ่งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง น.ร. ร.ร.บ้านพราน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพราน จำนวน 103 ทุน จำนวนเงิน 37,320 บาท ให้แก่เด็ก น.ร.

จากนั้น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้เยี่ยมชมโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเลี้ยงปลา จาก อบต.พราน และกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน  น.ร.จากเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน  เยี่ยมชมผลงานการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.บ้านพราน  ที่ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย   และชมนิทรรศการของ ร.ร.บ้านดอนข่า กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดอนข่า ร.ร. หมู่บ้านทับทิมสยาม07 กลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ร่วมแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเชิงพื้นที่(ทักษะอาชีพ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน  พร้อมทั้งได้ปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟในบริเวณ ร.ร.ด้วย

นายเกียรติคุณ สืบหล้า  ผอ.ร.ร.บ้านพราน  กล่าวว่า  ร.ร.บ้านพรานเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 มี น.ร.จำนวนทั้งสิ้น 425 คน ครู 26 คน โดยทุนการศึกษาที่ได้มาจากมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลมองเห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตอันสำคัญของชาติ ได้มีดำริและริเริ่มมอบทุนการศึกษาให้กับ ร.ร.บ้านพรานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 คือ คุณแม่เชียร ชูกลิ่น และคุณแม่สนอง จำนงค์ อดีตข้าราชการครู ร.ร.บ้านพรานฯ ในปัจจุบันมีเงินจำนวน 40,000 บ.และมีผู้มีจิตศรัทธามอบทุนเพิ่มตามลำดับ ดังนี้คือ คุณพ่อเกิด-คุณแม่ชอน รีบรัด จำนวน 100,000 บาท และได้จัดตั้งเป็น “กองทุน 72 ปี คุณพ่อเกิด-คุณแม่ชอน รีบรัด” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยได้รับ

ความเมตตาจากพระเทพวรมุณี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการ และคุณชไมมาศ ชาติเมธากุล มอบทุนสมทบอีก 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,179.02 บาท โรงเรียนจึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพรานฯ   จนถึงปัจจุบันมีเงินมูลนิธิเพื่อการศึกษา รร.บ้านพราน1,490,503.42 บาท (หนึ่งล้านแสนเก้าหนห้าร้อยสามบาท สี่สิบสองสตางค์)   และได้นำเอาเงินดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ น.ร.และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ ร.ร.บ้านพราน ทำให้ผลจัดการเรียนการสอนของ น.ร.ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย

ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 (ผอ.สพป.ศก.4)  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ ซึ่ง ร.ร.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่มุ่งเน้นสร้างผู้เรียนได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  และเพื่อมอบทุนการศึกษาสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติ ดี มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณะ ขยันเรียนและนักเรียนยากจน ตนขอชื่นชม ผอ.ร.ร.พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาและทุกภาคส่วนที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ร.ร.บ้านพรานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here