ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

5

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า และการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่  โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะ พร้อมทั้งให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง  เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมามีสภาพที่สวยงาม สะอาดตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้  ทั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือในการวางแผนและการบริหารจัดการ และมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือน  ภายใต้กรอบแผนแม่บท 4 ประเด็น คือ 1.การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ภายใต้โครงการ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” การจัดทำแก้มลิงและการขุดลอกคลอง  2.การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในชุมชนเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคการบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย  3.ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัว และจัดทำสวนหย่อมตลอดริมฝั่งคลองแม่ข่า และ 4.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นประจำในวันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีความใสสะอาดต่อเนื่องอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ปัญหาที่พบในขณะนี้ คือ ยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและทิ้งขยะในคูคลอง  ประกอบกับคลองมีลักษณะคับแคบ  จึงทำให้ยังมีน้ำเสียอยู่เป็นบางส่วน  ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและให้ร่วมกันทำความสะอาดคลองเป็นประจำ  ไม่เพียงแต่เฉพาะวันสำคัญเพียงเท่านั้น  พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ตลอดริมสองฝั่งคลองให้เกิดความสวยงาม  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคลองแม่ข่า  หากต้องการให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือในเรื่องใด ให้ประสานมาได้ทันที

ภาพ-ข่าว ปชส.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here