ผอ.ศรชล.ภาค 3 ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัดพังงา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะ ผอ.ศรชล.จังหวัดพังงา พร้อมด้วยพลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3 พลเรือตรี สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3 นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและการปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.จังหวัดพังงาในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา

ก่อนประชุมพลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3 ได้มอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี ให้กับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ

จากนั้น ศรชล.จังหวัดพังงา ศคท.จังหวัดพังงา ได้บรรยายสรุปผลสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆในขอบเขตที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมกับได้หารือพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ การนำไม้ซุงมาใช้ประโยชน์จากกรณีเรือ Sea chart จม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อ 12 ปี ก่อน ทำให้บริเวณพื้นที่นั้นได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและปะการังไปแล้วส่วนท่อนซุงก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้ท่อนซุงและเรือจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดิม, การพิจารณาจมเรือ ต.214 ที่ปัจจุบันอยู่บนคานรางซ่อมเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำแนวปะการังเขาหลัก, และพิจารณาบริหารจัดการนำเรือประมงที่ยึดเป็นของกลางและคดีสิ้นสุดแล้ว ชื่อเรือ PERKASA MAHERA มาใช้ประโยชน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยราชการจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่บูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here