ผอ.ศปพร. มอบความห่วงใย ลงพื้นที่ พบปะสมาชิกโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2

5

ที่ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หมู่ที่ 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอกธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พบปะ พร้อมทั้งให้ กำลังใจ สมาชิกโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2

 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งสอบถามปัญหา ความต้องการ รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำภายในโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ หน่วยทหารพื้นที่จัดชุดทหารช่าง ประสานงานกรมชลประทาน เข้ามาเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพื่อให้พี่น้องสมาชิกโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน

จากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบของสำนักสงฆ์ บ้านสันติ 2 ซึ่งการดำเนินการซ่อมแซม โรงครัวของสำนักสงฆ์ บ้านสันติ 2 ยังไม่เรียบร้อย และขาดงบประมาณ ในการจัดสร้าง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานประกอบศาสนกิจได้โดยสะดวก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจและไม่ละทิ้งวัด/สำนักสงฆ์  รวมถึงได้สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ 

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2549 ชาวไทยพุทธ จากบ้านสันติ 1, 2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา และ ต.แม่หวาด อ.ธารโต ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ บ้านเรือนถูกเผา ญาติพี่น้องถูกฆ่า ถูกทำร้าย ทำลายทรัพย์สินเข้าของ ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต จึงอพยพมาอาศัยที่วัดนิโรธสังฆารม (วัดหัวควน) ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จำนวน 100 กว่าครอบครัว ความทราบถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จเยี่ยมให้กำลังใจและทรงรับสั่งกับชาวบ้านว่า “อย่าทิ้งถิ่นฐาน” และมีความคิดที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีสุข พร้อมพระราชทานที่ดิน 80 ไร่ จังหวัดยะลารับมาดำเนินการจัดสร้างที่พักอาศัย

 โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ได้โปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพภาคที่ 4 , ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมคณะเข้าเฝ้า ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เพื่อถวายรายงานผลการช่วยเหลือราษฎร ดังกล่าว โดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยใช้พื้นที่ บริเวณบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จังหวัดยะลา เป็นที่จัดตั้งโดยพระราชทานวัตถุประสงค์ของโครงการรวม 4 ประการ คือ 1.ความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต 2.ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่สดใส และสมบูรณ์  3.ทำมาหากิน และมีที่ทำกินที่ดี มีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม และ 4.ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และการศึกษาของเยาวชน และลูกหลานที่เหมาะสม ในระยะแรกได้ปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารศูนย์เด็กเล็ก และได้มอบหมายให้ส่วนราชการรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรได้รับมอบหมายในเรื่องการเกษตรพอเพียง การประกอบอาชีพด้านพืช และอาชีพเสริมในกลุ่มราษฎร

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการฯ รวม 3 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ประกอบด้วย 1. เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ตั้งรับที่ปลอดภัย และสถาปนาขอบเขตของพื้นที่โครงการ โดยพัฒนาตามแง่คิดทางทหารวิเคราะห์พื้นที่ 2. กำหนด Key Terrain แบ่งประเภทพื้นที่ และ 3. วางการระวังป้องกันให้เหมาะสม  แผนงานที่ 2 ประกอบด้วย 1. จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งร่วมกับ กพ. (หน่วยทหาร/ตำรวจ) และจังหวัด 2.ร่างคณะกรรมการของราษฎร และคัดเลือกราษฎรที่มีทัศนคติที่ดี  และแผนงานที่ 3 ประกอบด้วย 1. จัดแบ่งภารกิจมอบให้หน่วยราชการต่าง ๆ ทำตามนโยบาย 2. พิจารณากิจกรรมต่าง ๆ สำหรับทำตามภารกิจ 3. ช่วยเหลือเรื่องการทำกินและปรับปรุงพื้นที่ทำกิน และ 4. แบ่งมอบจัดตั้งระบบที่พักอาศัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำให้โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 สำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์ ราษฎรในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี มีความสุขและร่มเย็น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ราษฎรหมู่บ้านสันติ 2 จำนวน 128 คน ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในพิธีนำราษฎรเข้าอยู่อาศัย และส่งมอบบ้าน ณ หมู่บ้านโครงการฯ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ว่า “จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์” เพื่อให้หมู่บ้านสันติ 2 เป็นต้นแบบ “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น” ตลอดไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here