ผอ.กกต. ฉะเชิงเทราซักซ้อมก่อน zoom จริง

11

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ วงศ์วิราช รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา และคณะทำงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 74 แห่ง เพื่อซักซ้อมแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่กำหนดจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 74 แห่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ฉช. โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.ทั้ง 74 แห่ง เป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการจัดประชุม ตลอดจนเตรียมความพร้อมรายละเอียดในการจัดการประชุมด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติในวันประชุมจริง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here