ผอ.กกต.จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

31

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 “กลุ่มเรารักพัทยา” นายศักดิ์ชัย แตงฮ้อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เบอร์ 2 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมือง เบอร์ 3  “คณะก้าวไกล” นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เบอร์ 4 “กลุ่มพัทยาร่วมใจ” พร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 4 เขต ร่วมเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกพัทยา

โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีพร้อมนายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ มีความหมายตลอดจนเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่า ต้องการให้การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ยึดหลักเกณฑ์ กฎ กติกา มารยาท ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสำคัญ

2. ยอมรับในผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย

3. รู้รักสามัคคี สามารถดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องทั้งก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง..

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here