ผศ.ดร.รัชดาฯ รองโฆษกรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ น้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา”

8

ที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านประสานการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ น้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก กล่าวว่า โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิมีอายุที่ยาวนาน 70 กว่าปี  ผลงานของเยาวชนและคุณครู  เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จทางการศึกษา จากผลงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาษา ศาสนา และวิทยาศาสตร์  ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอให้น้องๆทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นเด็กโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ขอให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งโอกาสเป็นดินแดนแห่งสันติสุข มีศักยภาพ มีบุคลากร ที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองได้อย่างแน่นอน วันนี้เราอยู่ภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เราต้องใช้ความเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาส ซึ่งประตูแห่งโอกาสนั้นคือการศึกษา ไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว วันนี้มีช่องทางให้ขวนขวายหาความรู้มากมาย ทุกวินาทีคือโอกาสของเรา ขอให้มั่นใจว่าการที่ได้มาศึกษาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จะเป็นก้าวแรกของการสร้างความมั่นคงในชีวิต ได้อยู่ภายใต้การดูแลอบรมของครูที่มีคุณภาพ ได้รับการขัดเกลาให้เป็นคนดี คนเก่ง บำเพ็ญประโยชน์ได้จริง ขอขอบคุณผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครู ที่ได้จัดมหกรรมวิชาการให้น้องๆ ได้นำความรู้ในห้องเรียนออกมาประยุกต์ใช้และเกิดนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแล้ว ยังเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองต่อสาธารณชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจากภายในและภายนอกห้องเรียน รู้จักการปรับตัวกับอยู่ร่วมกับผู้อื่น เปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกลอันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับสากลต่อไป

สำหรับงาน “มหกรรมวิชาการ น้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและรู้จักการค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหารู้จักการทำงานกลุ่ม สมัครสมาน สามัคคี ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงภาคเวที ทั้งภาควิชาศาสนาและวิชาสามัญ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลาม ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ธนาคารขยะ ดาราศาสตร์ ภาษาจีน Eng Guide รวมทั้ง  มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐและเอกชน มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here