ผวจ.ฉะเชิงเทรามอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

3

ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  KKC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมี  นายอมร  กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกรอบการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs :  Reduce Reuse  และRecycle จังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดวาระสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวางเป้าหมายให้ “จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในทุกมิติ มาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรการและวางกรอบการดำเนินงาน 3 สะอาด เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประกอบด้วย  1.“บ้านเมืองสะอาด”  บ้านเมือง ส่วนราชการ ชุมชน โรงเรียน สถานที่สาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง สะอาด น่ามอง น่าอยู่   2.“คนดี จิตใจ สะอาด”  มีคุณธรรม จริยธรรม สังคมน่าอยู่ และ3. “บริหารราชการสะอาด”  บริการดี ทันใจ ทันสมัย ใส่ใจ แก้ปัญหารวดเร็ว 

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here