ป.ป.ช. แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริตการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ

2

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน) กิจกรรม : โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวเนรัชราพิน สิทธิกัณย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในภาควิชาการ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Work Shop) ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ราคากลาง และเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการของ ปปช.แม่ฮ่องสอนในครั้ง เป็นอีกบทบาทที่สำคัญนอกเหนือจากการป้องกันหรือปราบปราม โดยเล็งเห็นว่าการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร จะเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นได้อีกทางหนึ่ง

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here