ป.ป.ช.ชุมพร พร้อมพลักดัน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตชุมพรให้เข้มแข็ง

2

โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเสมือนโค้ชให้กับ คณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร ได้มีการประชุมคณะกรรมการโดยมี นายประกอบ  มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จ.ชุมพร มาเป็นประธานกล่าวเปิด

นายประกอบ  มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จ.ชุมพรกล่าวว่า โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็น กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมตัวกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยมุ่งเน้นปลูกฝัง จิตสำนึกให้ยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากประโยชน์ของส่วนรวม ในการเป็นเครือข่ายรับแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐฯ

ทางด้าน นางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล ประธานชมรมฯ กล่าวว่า “โครงการ STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และผลักดันการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด และปรับฐานความคิด ให้รู้จักการแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจน ได้นำเอา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องมือ ภายใต้กรอบแห่งแนวคิด STRONG ประกอบด้วย 1) S(sufficient) ความพอเพียง 2) T(transparent) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 3) R(realize) ความเข้าใจและตระหนักรู้ 4) O(onward) มุ่งพัฒนา 5) N(kNowledge) มีองค์ความรู้ และ 6) G(generosity) ความเอื้ออาทร ทั้งยังเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงปีของงบประมาณที่ผ่านมา อันจะเป็นการเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดชุมพรเป็นการเฉพาะอีกทางหนึ่งด้วย_

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here