ปิดฉาก Active Learning ระยะต้นน้ำ 2565

6

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ระดับต้นน้ำประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคกลาง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ณ.โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดโครงการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงเรียนหนองปลาไหล จ.นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียนคุณภาพจาก 10 จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการศึกษาด้วยระบบ Active Learning

สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างให้ความสนใจแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เต็มหลักสูตร 12 ชั่วโมงต่อโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมกับวิทยากรซึ่งเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของครูยุคดิจิตอลที่พร้อมจะเปลี่ยนบทบาทจากครูสู่การเป็นโค้ชการสอนให้นักเรียนเชื่อเป็นการสอนให้นักเรียนคิดและปฏิบัติตามด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งถือเป็นหัวใจและเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จของ active learning เป็นการพัฒนาทักษะการสอนแนวใหม่การใช้นวัตกรรมสู่การจัดการเรียนรู้การสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรรมโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษาของศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here