ปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานาก้าวใหม่ศูนย์ไทรอยค์ทันสมัยให้ความรู้สู่ประชาชน

12

  นายแพทย์ภูวเดช สุระโครต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เปิดศูนย์ไทรอยด์และเปิดการเสวนา”รู้เท่าทันไทรอยด์ด้วยวิธีการักษาสมัยใหม่ นำความรู้สู่ประชาชน โดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องไทรอยด์ โรงพยาบาลปากช่องนานา ณ อาคารตึกอุบัติเหตุ ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น 6 โรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา นายแพทย์ชาคริต ศรีเจริญวณิชย์ ศัลย์แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้อง แพทย์ พยาบาล ประจำห้องผ่าตัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ประชาชนและผู้ป่วยโรคไทรอยด์ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประมาณ 200 คน

 นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา กล่าวว่า โรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทั่วไป มีขนาด 306 เตียง และกำลังขยายอาคารผู้ป่วยเพื่อเพิ่มเตียงให้ได้ 400 เตียงให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแบบบูรนาการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ( กาย จิต สังคม อารมณ์ ) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ปฐมภูมจนถึงตติยภูมิ แก่ประชาชนอำเภอปากช่องและอำเภอมวกเหล็กเขตรอยต่อ ใกล้เคียงทั้งยังเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 20 แห่ง การรักษาพยาบาลครอบคลุม 8 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์เด็ก สาขาอายุรศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาโสต ศอ นาสิก สาขาจิตเวชศร์ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และศูนย์ไทรอยด์ หารผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยแห่งเดียวในภูมิภาคเขตสุขภาพที่ 9

ได้พัฒนาปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงาน นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร เพื่อให้ทันยุคทันเหตุการณ์ เพราะพื้นที่อำเภอปากช่อง มีการพัฒนาขยายผังเมือง ขยายชุมชนด้านความเจริญ ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว โดยแยกออกเป็น 12 ตำบล มีประชาชนกว่า 196,888 คน โดยไม่รวมประชากรแฝงอาศัยอยู่ตามสถนที่ทั่วไปอีกประมาณ 30,000 คน เป็นประตูสู่ภาคอีสาน ถนนมิตรภาพวิ่งผ่าน ในช่วงเทศกาล มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอุบัติเหตุและผู้ป่วยอื่นๆทั่วไปมากกว่า 55,600 คน

  ด้านนายแพทย์ชาคริต ศรีเจริญวณิชย์ ศัลย์แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ไทรอยด์ โรงพยาบาลปากช่องนานา กล่าวถึงโรคไทรอยด์ของผู้ป่วยโดยที่พบมากคือผู้ป่วยเพศหญิงส่วนเพศชายมีน้อย นิยมเรียกทั่วไปว่าโรคคอพอก เป็นเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ เมื่อมาพบแพทย์จะได้รับการตรวจด้วยอัลตราชานด์ และการเจาะตรวจเซลบริเวณเนื้องอกและการผ่าตัด โดยศูนย์ไทรอยด์โรงพยาบาลปากช่องนานา มีเครื่องมือทันสมัยในการผาตัดทางช่องปากจะไร้รอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด และการรักษาถูกวิธีขั้นตอนก็สามารถหายจากโรคไทรอยด์ได้

 ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here