ปากช่อง โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

57

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง ,นายวิชัย มณีรัตนพกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน,นายจำเริญ วิรุฬห์ตั้งตระกูล ประธาน ก.ต.ตร.สภ.ปากช่อง,นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง ,นายอนุสรณ์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองมะค่า ,นางวัชรี ด่านกระโทก ผอ.รร.บ้านหนองมะค่า ,ข้าราชการตำรวจสภ.ปากช่อง และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.ปากช่อง อสม.ในพื้นที่ ร่วมเข้าอบรมโครงการจำนวน 100 นาย ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบลของ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา  ณ.อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 โดยปัจจุบันบ้านเมืองของเรามีความเจริญมากในทุกด้าโครงสร้างสังคมและโครงสร้างอาชญากรรมเริ่มเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ตำรวจซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีภารกิจหลายด้าน ทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ยึดสภาพพื้นที่เป็นหลักสำคัญแล้ว

นั้น จากความสำคัญดังกล่าว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพัฒนาเร่งด่วนในช่วง ระยะ 5 ปีแรก แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนงานที่ 3 แผนงานการลดและป้องกันปัญหา

อาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงกรสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบลขี้น เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยโครงการสร้างเครีอข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญา

กรรมระดับตำบลมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการ ตังนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจนี้มีวัตถุประสงค์คังนี้คือ

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล

 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์การภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม

  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

   4.เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

   5.เพื่อสร้างจำนวนเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 100 คน/1 สถานีตำรวจ/ปี จำนวน 1,482 สถานีตำรวจ ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์สินในภาพรวม ทั่วประเทศลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 %ปี (เปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

ในการจัดอบรมตามโครงการในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ จากตำบล 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลปากช่อง ตำบลจัน

ทึก ตำบลหนองน้ำแดง และ ตำบลขนงพระ จำนวน 7 หมู่บ้าน และจากเทศบาลเมืองปากช่อง จำนวน 13 ชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมจำนวน  1 วัน

ภาพ-ข่าว   ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here