ปากช่อง เขาใหญ่นำเยาวชนเข้าค่ายอบรมอนุรักษ์ผืนป่าปลูกจิตสำนึกการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

35

 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   พร้อมด้วย พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด ประธานโครงการเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม next Gen new world อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพลตรีศรชัย แก้วนพ ที่ปรึกษาโครงการ นำเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม  จำนวน 200 คน ที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าอบรมตามโครงการเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม next Gen new world ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กำหนด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-12 สิงหาคม 2565

เพื่อปลูกจิตสำนึกการหวงแหนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผืนป่าและสัตว์ป่า เพื่อให้ธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่คู่คนไทยไปยาวนาน  โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าแห่งนี้ โดยร่วมกับองค์กรภาคประชาชน สถานศึกษาสร้างเครือข่ายประชาชน และเยาวชนขึ้นเพื่อร่วมกันปกปักษ์รักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง จึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม next Gen new world อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรอบป่า ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ และเข้าใจในความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแนวร่วมกำแพงในการปกปักษ์รักษาผืนป่าแห่งนี้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนรอบป่ามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของผืนป่า ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน หรือถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้อง พ่อแม่ เพื่อเป็นแนวร่วมด้านการอนุรักษ์

พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด ประธานโครงการเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม next Gen new world เขาใหญ่ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญในระดับโลก โดยได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกอาเซียน และมรดกโลกโดยรวมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ประกอบเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผืนป่าแห่งนี้ได้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องหลายช่วงอายุคน ทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายประกอบด้วยห้วยมวกเหล็กที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำป่าสักทางทิศเหนือ ห้วยลำตะคอง และลำพระเพลิงไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งไหลไปรวมกับแม่น้ำบางประกงทางทิศใต้ ล้วนเอื้อประโยชน์ต่อการเกษตร การอุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตของผู้คนมากมายตลอดเส้นทางที่สายน้ำเหล่านี้ไหลผ่าน เขาใหญ่ยังเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์นับพันนับหมื่นชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ ที่ผ่านมา ทรัพยากรทางธรรมชาติ ถูกผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาหาผลประโยชน์ ล่าสัตว์ บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า จึงอยากให้เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติได้ดูแลหวงแหนผืนป่าเอาไว้ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 ) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยนำเยาวชน ออกเดินป่าทำกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมส่องสัตว์ป่ากลางคืนและกลางวัน โดยร่วมกันปลูกไผ่หนาม บริเวณริมถนนแนวเขต อุทยานฯ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯชญ.4 คลองปลากั้ง เพื่อน้อมถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบอุปกรณ์ภาคสนามเดินป่าแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิทักษ์ และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเยาวชนผู้เข้าอบรม

 ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here