ปากช่อง สปสช.3 ภาคีKick off ร่วมสร้างสุขภาพดีชาวนครชัยบุรินทร์

5

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ศ.นพ.(พิเศษ)สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และประธานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 (กขปฺ)ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สนง.หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ดร.พญ.สาวิ ตรี  วิษณุโยธิน  ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา พร้อมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.)เขต 9 นครราชสีมา ผู้แทน สสจ.ผู้บริหารและ จนท.สปสช.ร่วมประชุมและแถลงข่าวการขับเคลื่อนแผนของกลไกอนุกรรมการระดับเขต ภายใต้งาน”Kick off 3 ภาคีร่วมสร้างสุขภาพดีชาวนครชัยบุรินทร์” ณ ห้องประชุมโรงแรมเคนซิงตั้น เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อทบทวนแผนขับเคลื่อน เห็นชอบ และประกาศแผนงานสุขภาพร่วมกับภาคีสุขภาพในพื้นที่

นพ.พงศ์เกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า จากปัญหาสุขภาพที่มีความแตกต่างของแต่ละช่วงวัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟู เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนคนนครชัยบุรินทร์ ทุกกลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ปฐมวัย คนวัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ดังนั้นภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9 ร่วมกันบูรณาการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพ ให้ตรงกับความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำทุกคน ไปสู่ระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการประชุมร่วม ได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนแผนงานสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การเข้าถึงบริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)การเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็ก การเข้าถึงบริการกลุ่มก่อนวัยเกษียณและผู้สูงอายุ และการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนงานสุขภาพ ได้บูรณาการทุกเครือข่ายที่หลากหลาย มาช่วยกันกำหนดประเด็นด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว มาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวนครชัยบุรินทร์

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here