ปากช่อง ทางหลวงชนบท ผุดโครงการรู้กฎจราจรชีวิตปลอดภัย”

86

นางสาวสายรุ้ง องค์ดี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวดำเนินโครงการนำร่องด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการ “The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institution in the kingdom of Thailand” โดยมี นายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมโครงการเชิงปฏิบัติการ และการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ทางหลวงชนบท บริเวณหน้า CRESTIONHILL เส้นทางถนนสาย นม.3052 

 โดยในโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามหลัก 3Es อันประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม (Engineering) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และ การให้ความรู้ (Education) โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่นำร่องให้มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ดำเนินการยกระดับของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่นำร่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ การใช้ความเร็วเกินกำหนด เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และการละเลยเครื่องหมายจราจร การให้ความรู้ (Education) ดำเนินการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน รู้กฎจราจร ชีวิตปลอดภัย เนื่องจากบนถนนในปัจจุบัน มีจำนวนรถจำนวนมาก

โดยนายธนะชัย อินทรศร  อดีตนักวิชาการทางหลวงชนบท  เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการจราจร ซึ่งแนวทางการดำเนินการนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาปัญหา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ หารือ และเสนอมาตรการรับมือร่วมกัน ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากประเทศญี่ปุ่น, ผู้นำชุมชนโต่งโต้น, ผู้นำชุมชนท่ามะปรางค์, ผู้นำชุมชนคลองเพล, สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว, ปากช่อง, หมูสี, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยเริ่มจากโครงการนำร่องในจังหวัดนครราชสีมา และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รู้แนวทางการปฎิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here