ปศุสัตว์มอบไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทาน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสริมอาหารโปรตีนในพื้นที่ห่างไกล

6

น.สพ.ดร.อนิรุธ  เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย แม่สะเรียง และปางมะผ้า ดำเนินการรับมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์) จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานบ้านหนองชะลาบ (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทาน ประกอบด้วย

1.  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ​ อำเภอแม่สะเรียง​ เป็ดกรมปศุสัตว์​ จำนวน 200 ตัว และอาหารสัตว์

2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน ห้วยมะโอ​ อำเภอสบเมย เป็ดไข่กรมปศุสัตว์ จำนวน 100 ตัว และอาหารสัตว์

3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่สะเป่ อำเภอปางมะผ้าไก่ไข่กรมปศุสัตว์ จำนวน 100 ตัว และอาหารสัตว์

 ทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาให้การสนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานแก่โรงเรียนตามความพร้อมและเหมาะสมของพื้นที่ ตามที่คณะทำงานโครงการไก่ไข่พระราชทาน มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง จะได้สนับสนุนอาหารสัตว์ ข้อมูลวิชาการ การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสุขาภิบาลโรงเรือน รวมทั้งการติดตามผลการเลี้ยง การบันทึกข้อมูล ผลผลิต และอื่นๆ รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน นักเรียน และชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีอาหารโปรตีนเพียงพอต่อการบริโภคในแหล่งขุมชนห่างไกลมากขึ้น

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here