ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จ.ยะลา MOU เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

2

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ระหว่างนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กับ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้ร่วมบูรณาการกับเทศบาลนครยะลา ในการจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบสำหรับความร่วมมือแบบไม่ผูกขาด และอำนวยความสะดวก เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคี 5 ด้าน ได้แก่ 1. การยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา 2. การให้คำปรึกษา การสนับสนุนองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล จปฐ. 4. การสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP       

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย การมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย การรับชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยในเขตเทศบาลนครยะลา การจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่เทศบาลนครยะลา และการจัดแสดงนิทรรศการ “รากเรื่อง….เล่าลาย” โดยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park ยะลา) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอำเภอ, ส่วนราชการภาคีการพัฒนา, ภาคเอกชน , ภาควิชาการ , ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา, ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในเขตเทศบาลนครยะลา และข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here