ประมง ปราจีนบุรี สนับสนุนปัจจัยการผลิตและพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

0

นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางกัตติกาตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง และนายวีรพัฒน์ สุขจินดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย

 ได้แก่ อาหารปลา จำนวน 20 กิโลกรัม  และลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ต่อราย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร นำมาปรับใช้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

พร้อมกันนี้ได้ส่งเสริมให้ความรู้ และทักษะภาวะความเป็นผู้นำให้แก่ นายอานนท์  สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลบางแตน ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรตามโครงการ  ฯ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเกิดความมั่นคงเพิ่มขึ้น/

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here