ประมง ปราจีนบุรี ประสานความร่วมมือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0

นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง ประสานงานผู้นำท้องถิ่นและฝ่ายปกครองเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืด ที่มีความจำเป็นต้องจับสัตว์น้ำแบบฉุกเฉิน ในระยะเวลาควบคุมกำกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างรายได้ของเกษตรกรและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการ เน้นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนโยบายของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ อย่างเข้มงวด จึงแนะนำให้เกษตรกรงดการจับสัตว์น้ำในช่วงนี้สักระยะหนึ่ง ยกเว้นกรณีจับแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก่อนพร้อมแจ้งประมงอำเภอบ้านสร้าง เพื่อประสานอำเภอบ้านสร้างทุกครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here