ประมงหนุนแผน Quick Win ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิต

7

รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ผ่านนโยบายการตลาดนำการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตสินค้าด้านคุณภาพรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ผ่านนโยบายการตลาดนำการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตสินค้าด้านคุณภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here