ประมงสมุทรปราการ รับเรื่องเยียวยาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง

0

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ , น.ส.ชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ , นายประวิตร ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ , นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และนายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง  เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับขึ้นทพเบียน-ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบางเพียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3เดือน รวมเป็นเงิน 1,500 บาทโดยจังหวัดสมุทรปราการ มรเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนด้านพืชแล้ว จำนวน 11,174 ครัวเรือน  ด้านประมงมากกว่า 100 ราย และ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 514 ราย  ทั้งนี้นายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง  ยังได้เป็นตัวแทนนำเรื่องกังวลของชาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ทั้งเรื่องความสับสนด้านการยื่นเอกสาร ระหว่างเกษตรจังหวัดกับประมงจังหวัด เพราะชาวเกษตรกรที่นี่เข้าใจว่าได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อครัวเรือน  ทั้่งๆ ที่บางครัวเรือนทำเกษตรกรทั้งบ้าน ทั้งเกษตรพืชผัก และเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทำให้จะเสียสิทธิ์สมาชิกครอบครัว  ล่าสุดด้านนายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ชี้แนะว่าการยื่นสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกรพืช ผัก  เงื่อนไขไม่เหมือนกัน  หากสมาชิกครอบครัวทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คนละแปลง สามารถนำเอกสารโฉนดที่ดิน  เอกสารการเช่ามาทำเรื่องยื่นต่อกำนันตำบลนั้นๆ แต่ต้องมีการรับรองรายเซนจากกำนันว่าทำเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง   และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เคยลงทะเบียนเล่มเขียวกับเเกษตรกรจังหวัด  ขอให้ไปถอนชื่อออกก่อน ก่อนที่จะยื่นเรื่องผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ภาพ-ข่าว/ ณรงค์เดช ผู้สื่อข่าว จ.สมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here