ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ขยายผลถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1

4

ที่บริเวณแปลงผัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย  พร้อมด้วยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทาน  ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1  ซึ่งขยายผลจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โก่งธนู จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นต้นแบบ “ผู้นำต้องทำก่อน”  สู่แผนปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคี ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้  โดยผลผลิตที่ได้จากการขยายพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จะนำส่งคืนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้โก่งธนู  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อนำไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป

  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  มุ่งหวังขยายผลเมล็ดถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จากศูนย์การเรียนรู้โก่งธนูจังหวัดลพบุรี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเป็นการรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความพอเพียง อยู่ดี มีสุข เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในการขยายผล “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” สร้างภูมิคุ้มกันกับตนเองและชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here