ประชุม อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ

3

นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ รองประธาน อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 1 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาคม อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 19 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 82,141,000 บาท ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here