ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

6

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญๆ ประกอบด้วย / การดำเนินการตรวจประเมินและปราบปราม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ / รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในโรงงาน / การดำเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าว หรือผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย / อำเภอสนามชัยเขต นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งต้นแบบตำบลท่ากระดาน / อำเภอคลองเขื่อน ขอปิดโรงพยาบาลสนาม / ศูนย์พักคอย(CI) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม หมู่ 4 ตำบลก้อนแก้ว และโรงเรียนวัดบางตลาด หมู่ 6 ตำบลบางตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียน/ ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขออนุญาตจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.-21 พ.ย.64 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราขออนุมัติสถานที่ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แห่งพรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 34) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้กล่าวว่า การออกกมาตรการต่างๆ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคโควิด-19 และขอให้พี่น้องประชาชนไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ดำเนินชีวิตภายใต้การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here