ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำอ่าวไทย

15

เพื่อเป็นการกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน กรมประมงจึงออก ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564 ระหว่าง วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. และระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย.ของทุกปี ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วยบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าจากมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สามารถฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร สัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม มีผลผลิตของสัตว์น้ำสูงขึ้นเช่น กลุ่มปลาผิวน้ำ ปลาสีกุนเขียว ปลาหลังเขียว และปลาตะเพียนน้ำเค็ม โดยเฉพาะ ปลาทู สัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

https://youtu.be/4VP72dyniuE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here