ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

4

สำนักงานประกันสังคมมีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกันตนให้ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here