ประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , 39

4

สำนักงานประกันสังคม แจงการนำส่งเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากอัตราเดือนละ 432 บาท เหลือในอัตราเดือนละ 240 บาท   โดยเริ่มตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 สำหรับฝ่ายรัฐบาล ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ทั้งนี้ขอให้นำส่งเงินสมทบภายในระเวลาที่กำหนดทุกเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงเงินเพิ่มตามกฎหมายและรับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

สำหรับมาตรการลดเงินสมทบดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลง 576 – 900 บาทต่อคน รวมเป็นเงินที่ลดลงประมาณ 9,080 ล้านบาท ไปใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระต้นทุน ที่สูงขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้าง เป็นจำนวนเงินกว่า 7,964 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ จึงขอให้นายจ้าง และผู้ประกันตน มั่นใจในการดำเนินงานของ โดยสำนักงานประกันสังคมที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here