ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

5

กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา พร้อมดำเนินการจัดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เพื่อให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา พร้อมดำเนินการจัดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 นี้ ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อดูแล ผู้ประกันตน ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here