ปทุมธานี ZPOT นำสื่อฯ เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1

8

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ 2566-2568 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปทท.) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 โครงการก่อสร้างใหม่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นหน่วยงานแรกของปีงบประมาณ 2566 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไปแล้วตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 มุ่งดำเนินการให้สวนสัตว์แห่งนี้จะเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต ด้วยการเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์ มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริหารจัดการอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานสะอาด และระบบการจัดการของเสียที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งนำ้” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตนั้นได้ไปอยู่ที่บ้านใหม่ที่อบอุ่นแล้วและหากที่นี้แล้วเสร็จก็จะนำลูกหลานของสัตว์เหล่านั้นจะย้ายมาที่นี้ และอาจจะขอสัตว์มาเพิ่มอย่างเช่นยีราฟที่จะขอมาจากสวนสัตว์เขาเขียวโดยเฉพาะสัตว์ที่เตรียมนำมาโชว์ในเปิดสวนสัตว์ที่เรายังไม่มีคือโอคาพี เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์กีบคู่ ในวงศ์ Giraffidae เช่นเดียวกับยีราฟ เป็นสัตว์พื้นเมืองของเขตป่าฝนอีตูรี ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในแอฟริกากลาง และ มังกรโกโมโด เป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับกิ้งก่าชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะโกโมโด, รินจา, โฟลเร็ซ และกีลีโมตังในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ตามแผนที่เราวางไว้จะดำเนินการเปิดได้ประมาณต้นปี 2569 ซึ่งจะไม่เกิน 2570 และ สัตว์ที่เราอยากได้คือคิงคอง ที่ไม่สามารถนำมาได้เพราะติดด้วยกฏหมาย สำหรับในส่วนราคาบัตรเข้าชมนั้นก็เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้โดยคาดการณ์ว่าคือ 150 บาท

ซึ่งสวนสัตว์ของเราจะเหมือนกับใคร เราใช้ธรรมชาติเป็นการออกแบบโครงสร้างซึ่งเราสร้างป่าให้ชุมชน โดยประชาชนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนั้นจะเจอกับโซนแรกคือโซนเอเชียและโซนแอฟริกา ในส่วนสำคัญด้านหน้าสวนสัตว์ก็จะเป็นสวนสาธารณะประมาณ 30 ไร่มีอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีบึงน้ำที่ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ไม่ต้องเขามาเยี่ยมชมภายในสวนสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อ้างว่าได้งานจากสวนสัตว์มาแล้วโดยนำมาหลอกลวงบริษัทต่างๆนั้นว่าอย่าหลงเชื่อ ทางสวนสัตว์เองจะเป็นผู้ประกาศว่าบริษัทใดได้ จึงฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อ วันนี้จึงได้นำคณะสื่อมวลชนนำมาตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ณรงค์ศักดิ์ น้ำจันทร์ // รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here