ปทุมธานี 9 มทร.ร่วมกับ บพค.สอวช.จัดกิจกรรม RMUT-TRM DAY

7

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) เป็นความร่วมมือของ 9 มทร. ร่วมกับ บพค. สอวช. โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เป็นเจ้าภาพ  

ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM)” โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบและกลไกอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกฎระเบียบกลางของกลุ่ม มทร. และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายกำลังคนในมหาวิทยาลัย ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 165 โครงการ และมีนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้เคลื่อนย้ายไปทำงานในสถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม ประมาณ 300 คน และสถานประกอบการสนับสนุนงบประมาณสบทบในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของงบประมาณที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกำลังคนทั้งหมด

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อความคาดหวังของประเทศไทยต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรของกลุ่ม มทร. เสวนา หัวข้อบทบาทของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ เสวนา หัวข้อความคาดหวังของประเทศไทยต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรของกลุ่ม มทร. กับกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เสวนา หัวข้อความคาดหวังของประเทศไทยต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรของ กลุ่ม มทร. กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และพบไอเดียใหม่ ๆ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ 9 มทร.ร่วมกับสถานประกอบการ           

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี        

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here