ปทุมธานี เร่งเสริมความรู้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย รองรับการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19

2

ที่ โรงแรมไพน์เฮิสท์ กอล์ฟ คลับแอนด์ โฮเทล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566  พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี  นางกชพร รังกุพันธุ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วม จำนวน 250 คน

 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว หรือมีโครงการหรือแผนงานในการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รับทราบและตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่เรื่องขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล การตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร และขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  โดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ลดการกระทำผิดตามกฎหมาย ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ความต้องการแรงงานต่างด้าวจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here