ปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

5

ที่ ท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด (ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2563 โดยมีนายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วม ตามที่ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕63 มีเป้าหมาย และแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในลักษณะ ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2563 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางสัญจรในช่วงปีใหม่ การนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ตลอดจนถึง การดำเนินการ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๑ หมู่บ้าน หรือ ๑ ชุมชน ๑ ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here