ปทุมธานี เดินหน้าพัฒนา ทน.รังสิต สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อประชาชน

5

ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการ Rangsit Smart City 2022 “ทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อชาวนครรังสิต” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ เทศบาลนครรังสิต

โดยการเสวนาวิชาการ Rangsit Smart City 2022 ทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อชาวนครรังสิต มีร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต , ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือดีป้า และ ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ร่วมเสวนาทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อชาวนครรังสิต โดยเทศบาลนครรังสิตตั้งเป้าหมายของการพัฒนาเมือง กำหนดเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครรังสิตที่ว่า “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”  เป็นพื้นที่เมืองเหมาะแก่การอยู่อาศัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้ามาสนับสนุนการใช้ชีวิตส่งเสริมการมีสุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า เทศบาลนครรังสิต ได้ให้ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการดำเนินงานทุกด้านให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้เกิดเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างชาญฉลาด จึงจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของตน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สุขโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ / เมืองน่าอยู่อย่างชาญฉลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต 2. เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง / เทศบาลนครรังสิต กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาคีเครือข่ายบูรณาการด้านการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 3. เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เป็นหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ประเภทหน่วยงานที่จัดตั้งตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ 4. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และด้านการจัดการภาครัฐดิจิทัลของเทศบาลนครรังสิต 5. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับให้บริการวิชาการและด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการจัดการภาครัฐดิจิทัล 6. เพื่อเป็นศูนย์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์มาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 7. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครรังสิต

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีมีความแตกต่างจากในอดีต วันนี้ความเจริญเข้ามาอย่างรวดเร็ว ท่านจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีที่ไม่เคยเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นมาและมีการพัฒนาไป จังหวัดปทุมธานีเรามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมากที่สุดทั้งภาครัฐและเอกชน หากเป็นต่างประเทศถือว่าเป็นเมืองปัญญาชน เมืองที่ศิวิไลซ์ต้องทันสมัยไปทุกอย่าง วิสัยทัศน์ของผู้นำจะต้องทันกับความเจริญ ต้องทันกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องเข้ามาช่วย แก้ไขปัญหารถติด น้ำเน่า ฝุ่นละออง PM2.5 ผมชื่นชมในการจัดงานในวันนี้ และคิดว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องสื่อมวลชน รวมถึงหลายๆ องค์กรที่มา รวมถึงผู้นำหลาย ๆ จังหวัด ที่ท่านให้เกียรติมาร่วมในวันนี้.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here