ปทุมธานี อธิบดีกรมการปกครองติดตามการขับเคลื่อน 10 โครงการและเปิดกองร้อย อส.พอเพียงที่อำเภอลาดหลุมแก้ว

4

ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 และตรวจติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่พี่น้องฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

โดย 10 Flagships to DOPA ALL Smart 2022 ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 มาถึงปี 2022 ปรากฏผลงานในมิติต่างๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1.โครงการจิตอาสาพระราชทาน 2.ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.กระปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 4.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 5.อำเภอวิถีใหม่เชื่อมโยงข้อมูลรัฐรอบรับบริการออนไลน์ 6.สัญชาติและสภานะบุคคล 7.หมู่บ้านอยู่เย็น 8.อำเภอมั่งคงปลอดภัย 9.อำเภอมั่งคั่งส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า และ 10.พัฒนาองค์กรสู่คามยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล และนำแนวคิดการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การภาครัฐในระบบราชาการ 4.0 มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนองค์การ และเป็นแนวทาง “การสร้างสภาพแวดล้อมให้กับองค์การเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว และปลูกต้นยางนาบริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติเปิดป้าย กองร้อย อส.พอเพียง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอลาดหลุมแก้วที่ 5 เพื่อเป็นแหล่งปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here