ปทุมธานี สหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร

9

นายสุวิช  น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ซึ่งที่ประชุมร่วมกันกำหนดแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและคู่ค้า ของสินค้าข้าวสาร และผักปลอดสาร กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) รวมถึงความพร้อมในด้านการผลิต รวบรวม และแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง การปรับปรุง ขนาดหรือบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ซื้อ ตลอดจนการนำเสนอสินค้า การพัฒนาช่องทางการตลาดผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาบางหลวง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี รวม 18 คน ณ ห้องประชุมปทุมทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here