ปทุมธานี สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมรับฟังความคิดเห็น

1

ที่ หอประชุมที่ว่าการอําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอําเภอและระดับ จังหวัด  โดยมี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ   โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่เพื่อแนะนําเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน จากนั้น มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นกฎหมายด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมและยกระดับสินค้าทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนําข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะกรรมการโครงการฯ เดินทางไปยังตลาดร้อยปีระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี 

ภาพ-ข่าว วีระศักดิ์ อุ้มญาติ ปทุมธานี   

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here