ปทุมธานี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ เตรียมแจกพันธุ์กล้าไม้ 30 สิงหานี้

17

ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 2 ถนนเลียบคลองลากฆ้อน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ เปิดแจกพันธุ์กล้าไม้รอบที่ 3 แก่ประชาชนและหน่วยงานโดยก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน ที่ลงทะเบียนจองคิวไว้กับทางศูนย์ไปแล้ว 2 รอบ แต่มีประชาชนบางท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับกล้าไม้ ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯจึงเปิดแจกกล้าไม้รอบที่ 3 ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปโดยจะในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

แจกให้ประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดิน 1 ไร่ ได้รับต้นไม่ 100 ต้น คนละไม่เกิน 1,000 ต้นหรือไม่เกิน 10 ไร่ ประกอบด้วย 1.สัก 2.พะยูง 3.ประดู่ป่า 4.มะค่าโมง 5.มะฮอกกานี 6.กาสะลองหรือต้นปีบ 7.ขนุน 8.ต้นหว้า 9.สะเดา 10.ทองอุไร 11.นนทรี 12.เหลืองปรีดียาธร และ 13 ชมพูพันธุ์ทิพย์

นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กล่าวว่า โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้นทั่วประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้การแจกพันธุ์กล้าไม้ล่าช้าไปเล็กน้อย แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ  ได้ปฏิบัติตามและมีความพร้อมในการแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยจะเริ่มแจกในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ส่วน นายโพธิ์สยาม ตันติวานิชกุล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ  กล่าวว่า  รูปแบบการแจกกล้าไม้ที่ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯดำเนินการคือ การแจกแบบ ไดร์ฟทรู หรือการเลื่อนล้อรับกล้าไม้ ซึ่งขั้นตอนการติดต่อขอรับกล้าไม้ประชาชนไม่ต้องลงจากรถ เพื่อลดการแออัดภายในศูนย์ โดยจุดที่1จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคอยตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าศูนย์พร้อมแจกรายชื่อพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนได้เลือกชนิดและจำนวน ให้ตรงตามความต้องการ  ส่วนจุดที่2 เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ จุดที่3 เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ให้แก่ประชาชนตามชนิดและจำนวนที่ขอ ซึ่งจุดนี้ประชาชนจะต้องยกกล้าไม้ขึ้นเอง เพื่อลดการสัมผัส สามารถ walk in ได้เลย จำกัดวันละไม่เกิน 50 ราย ซึ่งรอบเช้าเปิด 08.30 – 11.30 น. จำนวน 25 ราย  ส่วนรอบบ่าย 13.00 – 15.30 น. จำนวน 25 ราย  โดยเตรียมเอกสารสำหรับประชาชาชาทั่วไปประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนาโฉนดที่ดินที่นำต้นกล้าไปปลูก(กรณีชื่อไม่ตรงกับโฉนดให้ทำหนังสือมอบอำนาจ) ส่วนเอกสารสำหรับหน่วยงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ติดต่อ 2.หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอพันธุ์กล้าไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมหรือโครงการปลูกป่า3.เลขที่นิติบุคคลของหน่วยงาน  และ4.หนังสือมอบอำนาจ 

ขอให้ประชาชนทุกท่านเตรียมเอกสารให้ครบพร้อมนำปากกาส่วนตัวมาด้วยเพื่อลดการสัมผัส และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด  และขอเชิญชวนประชาชนพร้อมร่วมลงทะเบียนที่ https://plant.forest.go.th รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินร่วมปลูกต้นไม้คนละต้น ครบ 100 ล้านต้น กรมป่าไม้   โทร.02-977-6858, 061-024-8149, 094-556-1623

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here