ปทุมธานี ศาลเยาวชนร่วมกับกรมการแพทย์mouแก้ไขปัญหาเด็กกระทำผิดด้านสารเสพติด

15

ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิชาการยาเสพติดและทางด้านการบริการ ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามกฎหมาย และได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กับ กรมการแพทย์ โดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  และนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ลงนาม ปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีแนวโน้มที่หลงผิดและยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยไม่ตั้งใจมากขึ้น ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มักจะมีปัญหาอื่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา เช่น ปัญหาด้านสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ เป็นต้น เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษา จึงควรได้รับการแก้ไขที่ตรงปัญหาอย่างแท้จริงและครอบคลุมแบบมีองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด ทาง สบยช. เป็นหน่วยงานหลักในด้านของด้านวิชาการ เกี่ยวกับการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านยาและสารเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ในปัจจุบันเราถือว่ากลุ่มนี้เป็นเหยื่อที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาและสารเสพติด สบยช. และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อช่วยเหลือดูแล เด็กเยาวชน เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติด และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานวิจัย พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟู ดูแลแก้ไข และรักษาเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดมีประสิทธิภาพและถูกต้อง และมีโครงการและกิจกรรมของศาลฯ เพื่อพัฒนาแนวทางร่วมกับ สบยช. เพื่อที่จะดูลแลและรักษาเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติด มีความคลอบคลุมและได้ประโยชน์มากขึ้น หวังว่าเด็ก ๆเยาวชนเหล่านี้จะกลับไปเป็นคนดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงของสังคมต่อไปได้.

ภาพ-ข่าว วีระศักดิ์ อุ้มญาติ ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here