ปทุมธานี ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว

1

ที่หอประชุมศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่มย่อย การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว , นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปตามหลักวิชาการผังเมืองสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตลอดจนความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว ในท้องที่ตำบลระแหง ตำบลคลองพระอุดม ตำบลคูขวาง ตำบลลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง ตำบลคูขวาง ตำบลบ่อเงิน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2565

โดยการประชุมสนทนากลุ่มย่อยในวันนี้เป็นการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1.5 ซึ่งเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว โดยผลจากการประชุมจะถูกนำไปประมวลและใช้ในการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้วเมื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้วจะได้นำไปเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมืองและนำมาปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนที่จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมต่อไป.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here