ปทุมธานี ทต.หลักหกพร้อมจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังพัฒนาแม่น้ำคูคลองถวายในหลวงร.10

5

ปทุมธานี ทต.หลักหกพร้อมจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังพัฒนาแม่น้ำคูคลองถวายในหลวงร.10

                นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ศรีอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลหลักหก และเจ้าหน้าที่ทหาร และจิตอาสา จำนวนกว่า 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการพลังจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ศาสนสถาน และโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ด้านนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี  กล่าวว่าเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ ในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกัน และร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ศาสนสถาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ที่วัดรังสิตแห่งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งน้อมรำลึก ใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นกิจกรรม เป็นประโยชน์นะที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกฝ่ายต่างธนาคารถึงความสำคัญในการพัฒนาแม่น้ำคูคลองและสาธารณูปโภคพร้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วีระศักดิ์ อุ้มญาติ ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here